Jablonski, Anna Barbara ( 1750 - )  «2340»
Jablonski, Maria ( - 1737 )  «2344»
Jancyk, Barbara ( 1748 - 1750 )  «2349»
Jancyk, Catharina ( 1740 - )  «2346»
Jancyk, Maria ( - 1739 )  «2352»
Jancyk, Regina ( - )  «2354»
Jancyk, Regina ( 1742 - )  «2347»
Jankowna, Anna ( - 1737 )  «2355»
Jankowna, Catharina ( - )  «2356»
Jebramski, Anna ( - )  «2363»
Jebramski, Anna Dorothea ( 1747 - 1747 )  «2360»
Jebramski, Elza ( - 1743 )  «2365»
Jebramski, Regina ( - )  «2367» «2368»
Jec, Catharina ( 1739 - 1742 )  «2370»
Jedamcyk, Regina ( - )  «2375»
Jedamczyk, Anna Dorothea ( 1744 - 1746 )  «2381»
Jedamczyk, Maria ( 1733 - 1736 )  «2377»
Jegodzienski, ? ( - )  «2394»
Jegodzienski, Anna ( 1745 - )  «2392»
Jegodzienski, Barbara ( 1743 - )  «2391»
Jegodzienski, Maria ( 1739 - )  «2390»
Jekubcyk, Anna ( - )  «2402»
Jekubcyk, Anna ( 1731 - 1738 )  «2396»
Jekubcyk, Dorothea ( 1738 - )  «2399»
Jekubcyk, Elisabeth ( - )  «2405»
Jekubcyk, Elza ( 1745 - 1745 )  «2400»
Jekubcyk, Maria ( 1735 - 1738 )  «2398»
Jentoch, Anna ( 1739 - 1744 )  «2415»
Jentos, Regina ( - 1747 )  «2417»
Jerciey, Barbara ( - )  «2418» «2419»
Jeworowski, Elza ( - )  «2428»
Jezuzek, Anna ( 1725 - 1733 )  «2430»
Jezuzek, Babara ( - 1738 )  «2433»
Jezuzek, Elisabeth ( 1721 - 1731 )  «2429»
Jezuzek, Helena ( 1732 - )  «2431»
Johann, Anna ( - 1731 )  «2439»
Johann, Elisabeth ( - )  «2440»
Jonas, Barbara ( 1735 - )  «2450»
Jonas, Catharina ( - )  «2454» «2455»
Jonas, Elisabeth ( 1704 - )  «2444»
Jonas, Esther ( 1717 - )  «2449»
Joost, Anna ( - )  «2465»
Joost, Anna ( 1738 - )  «2460»
Joost, Barbara ( 1741 - )  «2462»
Joost, Catharina ( - )  «2466» «2467»
Joost, Elisabeth ( - )  «2468»
Joost, Maria ( - )  «2469» «2470» «2471»
Joost, Maria ( 1740 - )  «2461»
Jorcak, Maria ( 1749 - )  «2474»
Jortzig, Catharina Barbara ( - )  «2478»
Jost, Dorothea ( - )  «2480»
Jostkowna, Dorothea ( - )  «2481»
Jozef, Elisabeth ( - )  «2484»
Jozef, Maria ( - )  «2489» «2490»
Jozef, Regina ( - )  «2492»
Jozwik, Anna ( - )  «2496»
Jozwik, Catharina ( - )  «2497»
Jozwik, Maria ( - )  «2498» «2499»