Theresia  «1530»
Thomas  «1221» «1531» «1711» «1928» «1929» «1952» «1961» «2250» «2369» «2446» «2582» «2711» «2970» «3021» «3022» «3247» «3309» «3331» «3416» «3462» «3463» «3568» «3754» «3802» «3848» «3934» «4117» «4129» «4194» «4201» «4205» «4254» «4346» «4347» «4751» «5036» «5044» «5157» «5256» «5368»
Thomek  «2561» «4050» «4349»