Nabel, Matthias ( - 1731 )  «3668»
Nadolny, Andreas ( - )  «3671»
Nadolny, George ( - )  «3676»
Nadolny, George ( 1728 - 1736 )  «3669»
Nadolny, Jan ( - )  «3678» «3679»
Nadolny, Jan ( - 1747 )  «3677»
Näbershausen, Joachim Henning ( - )  «3684»
Nagel, ? ( - )  «3696»
Nagel, Andreas ( 1740 - )  «3693»
Nagel, Friedrich ( 1742 - )  «3694»
Nagel, Jan ( 1738 - 1739 )  «3692»
Nagel, Johann ( - 1732 )  «3698»
Nagel, Martin ( 1733 - 1734 )  «3687»
Nagel, Martinus ( 1733 - 1734 )  «3688»
Nagel, Michael ( - )  «3699»
Nagel, Michael ( 1734 - )  «3689»
Naht, Michael ( - )  «3700»
Narewski, Frenciscus ( - )  «3701»
Natz, ? ( - 1746 )  «3703»
Natz, Piotr ( 1742 - 1746 )  «3702»
Nazarowski, George ( 1748 - )  «3706»
Nazarowski, Jan ( - )  «3707»
Nedza, Adam ( - 1746 )  «3711»
Nedza, Andreas ( - 1739 )  «3712»
Nedza, Michael ( 1745 - )  «3710»
Netsch, Peter ( - 1738 )  «3716»
Neumann, ? ( - )  «3727»
Neumann, Andreas ( 1744 - )  «3725»
Neumann, Christian ( 1730 - 1734 )  «3718»
Neumann, Friedrich ( - 1744 )  «3735»
Neumann, Friedrich ( 1732 - 1734 )  «3719»
Neumann, George ( - 1744 )  «3736»
Neumann, Jacob ( 1741 - )  «3724»
Neumann, Jan ( - 1734 )  «3737»
Neumann, Johann ( 1737 - )  «3722»
Neumann, Michael ( - 1737 )  «3740»
Neumann, Michael ( 1735 - 1736 )  «3721»
Neumann, Peter ( - )  «3741»
Neumann, Stephan ( - 1744 )  «3742»
Neumann, Wilhelm Gottfried ( - )  «3743»
Nikel, Andreas ( - )  «3747»
Nikel, Matthias ( - )  «3751»
Nikel, Michael ( - )  «3752»
Nikel, Michael ( - 1747 )  «3753»
Nikel, Thomas ( - )  «3754»
Nisch, Albrecht ( - )  «3765»
Nisch, Jan ( 1741 - )  «3760»
Nisch, Marcin ( - 1740 )  «3766»
Noga, Jan ( - 1731 )  «3770»
Noga, Jorek ( - 1731 )  «3771»
Nolp, Hanß ( - )  «3774»
Nolp, Wilhelm ( 1735 - 1736 )  «3773»
Nora, Jan ( - )  «3780»
Nora, Jan ( - 1737 )  «3779»
Nowak, Johann Filip ( - )  «3781»
Nowos, Michael ( - )  «3785»
Nowos, Michael ( - 1735 )  «3784»
Nowos, Michael ( 1745 - 1745 )  «3783»
Nowos, Paul ( - 1737 )  «3786»
Nybienski, Andreas ( - 1744 )  «3787»
Nyklass, Christian ( 1745 - )  «3792»
Nyklass, George ( 1738 - 1742 )  «3790»
Nyklass, Jacob ( - )  «3796» «3797»
Nyklass, Jan ( - )  «3798»
Nyklass, Jan ( - 1736 )  «3799»
Nyklass, Johann ( - )  «3800»
Nyklass, Michael ( 1734 - 1735 )  «3789»
Nyklass, Michael ( 1747 - )  «3793»
Nyklass, Thomas ( - )  «3802»
Nyklass, Woytek ( - )  «3803»